Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Báo cáo tài chính và các hoạt động kinh doanh

Loại Tài liệu/Văn bảnNgày công bốTải tài liệu
Biên bản đại hội cổ đông 202316/03/2023Tài liệu
Biên bản họp HĐQT bất thường năm 202316/03/2023Tài liệu
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thống Nhất năm 202316/03/2023Tài liệu
Thông tin đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT
Công ty CP Thống Nhất NK 2019-2024
13/03/2023Tài liệu
Cập nhật lại tài liệu ĐHCD năm 202310/02/2023Tài liệu
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua giao dịch giữa Công ty và
các bên có liên quan phát sinh trong năm 2023
14/03/2023Tài liệu
Cập nhật lại “Tài liệu của Đại hội cổ đông thường niên
Công ty Cổ Phần Thống Nhất năm 2023
10/02/2023Tài liệu
Báo cáo thường niên của Công ty Cổ Phần Thống Nhất năm 202227/02/2023Tài liệu
Tài liệu cổ đông năm 202323/02/2023Tài liệu
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
30/01/2023Tài liệu

Tài liệu đã được lưu trữ

Tài liệu đã được lưu trữ

Tài liệu đã được lưu trữ

Tài liệu đã được lưu trữ