Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

1. Hội đồng Quản trị

STTHọ và TênNăm sinhTrình độChức vụ hiện nay
1Ô. Nguyễn Thành Sơn1976Đại học– Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thống Nhất
– Chủ tịch HĐQT KCN Long Khánh
– Tổng giám đốc Công ty CP KCN Dầu Giây
2Ô. Trần Trung Tuấn1974Đại học– Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Thống Nhất
– Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa
– Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai
– Thành viên HĐQT Công ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa
– Tổng giám đốc Công ty CP Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hoà
– Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu
3Ô. Nguyễn Văn Thạnh1965Đại học– Thành viên HĐQT Công ty CP Thống Nhất
– Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai
– Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Cao su Đồng Nai
– Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chế biến gỗ Cao su Đồng Nai
4Ô. Nguyễn Hoàng Dũng1971Thạc sỹ– Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Thống Nhất
5Bà. Nguyễn Thị Thu Thảo1983Đại học– Thành viên HĐQT Công ty CP Thống Nhất
– Trưởng phòng KHĐT Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
6Ô. Nguyễn Cao Nhơn1969Thạc sỹ– Thành viên HĐQT Công ty CP Thống Nhất
– Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)
– Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hiệp Phú
– Thành viên HĐQT Công ty CP Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hoà
– Thành viên HĐQT Công ty CP Cà phê Olympic
– Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa

2. Ban kiểm soát

STTHọ và TênNăm sinhTrình độChức vụ hiện nay
1Ô. Đào Sĩ Du1975Đại học– Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Thống Nhất
– Phó GĐ Công ty CP Chế biến gỗ Cao su Đồng Nai
2Ô. Lê Minh Chương1969Đại học– Thành viên BKS Công ty CP Thống Nhất
– Giám đốc kiểm toán nội bộ Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa
– Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Tín Nghĩa – Lào
– Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Tín Nghĩa – Á Châu

3Ô. Nguyễn Chí Hiếu1972Thạc sỹ– Thành viên BKS Công ty CP Thống Nhất
– Chuyên viên phòng KHĐT Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
– Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Cao su Đồng Nai

3. Ban Tổng Giám đốc

STTHọ và TênNăm sinhTrình độChức vụ hiện nay
1Ô. Nguyễn Hoàng Dũng1971Thạc sỹTổng GĐ Công ty CP Thống Nhất
2Ô. Trần Hữu Trung1973Thạc sỹPhó Tổng GĐ Công ty CP Thống Nhất
3Ô. Nguyễn Hữu Trí1979Đại họcPhó Tổng GĐ Công ty CP Thống Nhất