Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

1. Hội đồng Quản trị

STTHọ và TênNăm sinhTrình độChức vụ hiện nay
1Ô. Trần Trung Tuấn1974Cử nhân luật, tài chính ngân hàng– Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thống Nhất
– Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch
– Chủ tịch HĐQT Công ty CP Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hoà
– Thành viên HĐQT / TGĐ Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa
– Thành viên HĐQT Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
– Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu
2Ô. Trần Thanh1978Tiến sỹ công nghệ sinh học– Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Thống Nhất
– Phó trưởng phòng phụ trách chung Phòng quản lý chất lượng Công tỵ TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
3Ô. Nguyễn Hoàng Dũng1971Thạc sỹ Quản trị kinh doanh– Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thống Nhất
4Ô. Trần Nhân1994Cử nhân kế toán– Thành viên HĐQT không điều hành Công ty CP Thống Nhất
– Phó phòng Tài chính – Kế toán Công ty TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai
5Ô. Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh1980Cử nhân công nghệ thông tin– Thành viên độc lập HĐQT Công ty CP Thống Nhất
– Thành viên độc lập HĐQT Công ty CP phát triển KCN Tín Nghĩa

2. Ban kiểm soát

STTHọ và TênNăm sinhTrình độChức vụ hiện nay
1Bà Võ Thị Quỳnh Tiên1979Cử nhân Kinh tế– Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Thống Nhất
– Phó phòng TCKT Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
2Ô. Lê Minh Chương1969Thạc sỹ kinh tế– Thành viên BKS Công ty CP Thống Nhất
– Giám đốc kiểm toán nội bộ Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa
3Ô. Nguyễn Chí Hiếu1972Thạc sỹ– Thành viên BKS Công ty CP Thống Nhất
– Chuyên viên phòng KHĐT Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

3. Ban Tổng Giám đốc

STTHọ và TênNăm sinhTrình độChức vụ hiện nay
1Ô. Nguyễn Hoàng Dũng1971Thạc sỹTổng GĐ Công ty CP Thống Nhất
2Ô. Trần Hữu Trung1973Thạc sỹPhó Tổng GĐ Công ty CP Thống Nhất
3Ô. Nguyễn Hữu Trí1979Đại họcPhó Tổng GĐ Công ty CP Thống Nhất