Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Phương châm hoạt động: “Cùng hợp tác để thành công”, Công ty cổ phần Thống Nhất cam kết:
1/ Cung cấp cơ sở hạ tầng và các dịch vụ thuận lợi nhất vì sự phát triển bền vững của khách hàng|
2/ Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường thông qua việc kiểm soát chất thải, sử dụng nguồn tài nguyên hiệu quả
3/ Tăng cường nhận thức về chất lượng, an toàn, môi trường, sức khỏe nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên công ty, khách hàng và nhà thầu làm việc với công ty
4/ Duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng
5/ Hoạt động tuân thủ quy định pháp luật.