Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Điều lệ & Quy chế Quản trị công ty
Tài liệu/Văn bảnNgày công bốTài liệu
QĐ V/v ban hành Quy trình CBTT25/10/2016Tải tài liệu
QĐ Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT29/3/2021Tải tài liệu
QĐ Ban hành Quy chế hoạt động của BKS29/3/2021Tải tài liệu
Điều lệ Công ty năm 202316/03/2023Tải tài liệu
Quyết định ban hành điều lệ, Quy chế nội bộ và quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Thống Nhất31/03/2021Tải tài liệu
Điều lệ Công ty Cổ phần Thống Nhất (Ban hành theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 19/3/2020)19/03/2020Tải tài liệu
Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty06/05/2019Tải tài liệu
Điều lệ Công ty năm 201906/05/2019Tải tài liệu
Điều lệ sửa đổi theo nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 201720/03/2017Tải tài liệu
Quy chế quản trị công ty30/03/2011Tải tài liệu
Điều lệ công ty năm 201026/03/2010Tải tài liệu