Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Bản cáo bạch & Công bố thông tin
Văn bản/Tài liệuNgày công bốTài liệu
Căn cứ Quyết định 193/QD-HDQT ngày 30/12/2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa
V/v thôi cử Ông Lê Hữu Tịnh – TV. HĐQT tham gia công tác tại Công ty
Cổ Phần Thống Nhất
03/01/2023Tải tài liệu
Quyết định 171/QD-HDQT ngày 05/12/2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa
V/v thôi cử Ông Nguyễn Văn Hồng – PHó chủ tịch HĐQT tham gia công
tác tại Công ty Cổ Phần Thống Nhất
05/12/2022Tải tài liệu
Thông báo chốt cổ tức năm 202119/04/2022Tải tài liệu
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Văn Thạnh – TV HĐQT Công ty02/03/2021Tải tài liệu
Thông báo giao dịch cổ phiếu Ông Nguyễn Hoàng Dũng02/11/2020Tải tài liệu
Bản cáo bạch25/12/2016Tải tài liệu