Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Báo cáoNgày công bốTài liệu
Báo cáo tài chính Quý II/202412/7/2024Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý I/202411/4/2024Tải tài liệu
Báo cáo tài chính năm 202322/2/2024Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý IV/202308/01/2024Tải tài liệu
Báo cáoNgày công bốTài liệu
Công ty Cổ phần Thống Nhất công bố BCTC bán niên soát xét năm 202307/8/2023Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý II/202312/7/2023Tải tài liệu
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 202222/02/2023Tài tài liệu
Báo cáo tài chính Quý IV/202216/01/2023Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý I năm 202314/04/2023Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý III năm 202313/10/2023Tải tài liệu
Báo cáoNgày công bốTài liệu
Công ty Cổ phần Thống Nhất công bố BCTC bán niên soát xét năm 202307/8/2023Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý II/202312/7/2023Tải tài liệu
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 202222/02/2023Tài tài liệu
Báo cáo tài chính Quý IV/202216/01/2023Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý I năm 202314/04/2023Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý III năm 202313/10/2023Tải tài liệu
Báo cáoNgày công bốTài liệu
Công ty Cổ phần Thống Nhất công bố BCTC bán niên soát xét năm 202307/8/2023Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý II/202312/7/2023Tải tài liệu
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 202222/02/2023Tài tài liệu
Báo cáo tài chính Quý IV/202216/01/2023Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý I năm 202314/04/2023Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý III năm 202313/10/2023Tải tài liệu
Báo cáoNgày công bốTài liệu
Công ty Cổ phần Thống Nhất công bố BCTC bán niên soát xét năm 202307/8/2023Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý II/202312/7/2023Tải tài liệu
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 202222/02/2023Tài tài liệu
Báo cáo tài chính Quý IV/202216/01/2023Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý I năm 202314/04/2023Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý III năm 202313/10/2023Tải tài liệu
Báo cáoNgày công bốTài liệu
Công ty Cổ phần Thống Nhất công bố BCTC bán niên soát xét năm 202307/8/2023Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý II/202312/7/2023Tải tài liệu
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 202222/02/2023Tài tài liệu
Báo cáo tài chính Quý IV/202216/01/2023Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý I năm 202314/04/2023Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý III năm 202313/10/2023Tải tài liệu
Báo cáoNgày công bốTài liệu
Báo cáo tài chính Quý III/202213/10/2022Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý II/202219/07/2022Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý I/202219/04/2022Tải tài liệu
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 202116/02/2022Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý IV/202118/01/2022Tải tài liệu
Báo cáoNgày công bốTài liệu
Báo cáo tài chính Quý III/202113/10/2021Tải tài liệu
Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 202112/08/2021Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý II/202112/07/2021Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý I/202116/04/2021Tải tài liệu
Báo cáo tài chính năm 202023/02/2021Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý IV/202019/01/2021Tải tài liệu
Báo cáoNgày công bốTài liệu
Báo cáo tài chính Quý III/202016/10/2020Tải tài liệu
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 202005/08/2020Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý II/202017/07/2020Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý I/202016/04/2020Tải tài liệu
Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã được kiểm toán)27/02/2020Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý IV/201915/01/2020Tải tài liệu
Báo cáoNgày công bốTài liệu
Báo cáo tài chính Quý III/201914/10/2019Tải tài liệu
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 201915/07/2019Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý II/201910/07/2019Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý I/201911/04/2019Tải tài liệu
Báo cáo tài chính năm 201826/02/2019Tải tài liệu
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 201820/02/2019Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý IV/201817/01/2019Tải tài liệu
Báo cáoNgày công bốTài liệu
Báo cáo tài chính Quý III/201816/10/2018Tải tài liệu
Báo cáo tài chính bán niêm soát xét năm 201807/08/2018Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý II/201816/07/2018Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý I/201811/04/2018Tải tài liệu
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 201727/02/2018Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý IV/201718/01/2018Tải tài liệu
Báo cáoNgày công bốTài liệu
Báo cáo tài chính Quý III/201717/10/2017Tải tài liệu
Báo cáo tài chính bán niêm soát xét năm 201702/08/2017Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý II/201718/07/2017Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý I/201718/04/2017Tải tài liệu
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 201614/02/2017Tải tài liệu
Báo cáo tài chính Quý IV/201603/01/2017Tải tài liệu
Báo cáoNgày công bốTài liệu
Báo cáo tài chính Quý I/201515/04/2015Tải tài liệu
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 201410/01/2015Tải tài liệu
Báo cáoNgày công bốTài liệu
Báo cáo tài chính bán niêm năm 201605/07/2016Tải tài liệu
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 201505/01/2016Tải tài liệu
Chuyển đổi nội dung
Báo cáoNgày công bốTài liệu
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 201318/01/2014Tải tài liệu
Báo cáoNgày công bốTài liệu
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 201216/01/2013Tải tài liệu

Dữ liệu đã được lưu trữ

Báo cáoNgày công bốTài liệu
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 201111/07/2011Tải tài liệu
Báo cáoNgày công bốTài liệu
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 200907/01/2010Tải tài liệu
Báo cáoNgày công bốTài liệu
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 200816/03/2009Tải tài liệu